Katedra epidemiologie

O katedře

Katedra epidemiologie je rozdělena do tří odborných skupin: 

  • Skupina epidemiologie
  • Skupina mikrobiologie, dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  • Skupina experimentální biologie.
 

Katedra zabezpečuje a provádí výuku obecné a speciální epidemiologie, infekčního lékařství, cestovní a preventivní medicíny studentů FVZ UO a studentů Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, výuku vojenské epidemiologie, problematiku ochrany živé síly před biologickým napadením pro studenty FVZ UO. 

Učitelé katedry zajišťují výuku ve zdokonalovacím kurzu hygieniků a epidemiologů, v odborných zdokonalovacích kurzech příslušníků zdravotnické služby AČR a vyžádaných kurzech v problematice bioterorismu, ochrany živé síly před a po napadení biologickým agens, cestovní medicíny, tropického lékařství, prevence infekčních onemocnění a komplexní přípravy příslušníků AČR do zahraničních misí. V rámci výuky kromě epidemiologie učitelé katedry přednáší i aplikovanou mikrobiologii, obecnou a speciální imunologii, problematiku vysoce virulentních nákaz a vybrané kapitoly z infektologie.

Katedra zabezpečuje a provádí odborné stáže a specializační přípravu pracovníků hygienické a epidemiologické služby AČR. V armádě je vedoucím pracovištěm ve specializační přípravě v oboru hygiena a epidemiologie, lékařské mikrobiologie. 

Katedra plní funkci metodického centra pro oblast dezinfekce, dezinsekce a deratizace v AČR. 

Je výukovým pracovištěm postgraduálního studia – dvou akreditovaných doktorských studijních programů v oboru epidemiologie a lékařská mikrobiologie.

Vědeckou práci zaměřuje ve spolupráci s klinickými pracovišti FVZ UO, Vojenské fakultní nemocnice Praha a Fakultní nemocnice Hradec Králové na studium infekční nemocnosti v armádě, prevence infekčních onemocnění, mikrobiologie a problémy neinfekční epidemiologie. 

Skupina epidemiologie funkčně vytváří Vakcinační centrum, které je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Centrum je zřizováno pro výzkumné a expertizní úkoly v souvislosti s klinickým hodnocením nových vakcín ve prospěch AČR a dalších subjektů. V případě potřeby zajišťuje centrum očkování vojáků před odjezdem na zahraniční mise nebo v rámci mimořádného očkování. Za činnost centra zodpovídá osoba určená vedoucím katedry. V případě, že osoba určena není, zodpovídá za činnost centra vedoucí katedry. 

Skupina mikrobiologická funkčně vytváří Výzkumnou mikrobiologickou laboratoř. Laboratoř je zřizována pro expertizní úkoly v oblasti mikrobiologické diagnostiky a testování ve prospěch AČR a dalších subjektů. Za činnost laboratoře zodpovídá osoba určená vedoucím katedry. V případě, že osoba určena není, zodpovídá za činnost laboratoře vedoucí katedry.

Činnost skupiny experimentální biologie je zaměřena na výzkum ochrany proti biologickým agens. Skupina funkčně vytváří Laboratoř s úrovní biologické ochrany 2 (BSL2) a Laboratoř s úrovní biologické ochrany 3 (BSL3). Za činnost laboratoří zodpovídá vedoucí skupiny. 

V laboratořích katedry přicházejí v úvahu tyto rizikové faktory: Infekce (klinický materiál, séra, resekáty, vzorky tkání), karcinogenní mitogenní látky, vysoce virulentní mikroorganismy (bojová biologická agens).

 

Hlavní aktivity

  • Pregraduální výuka epidemiologie a mikrobiologie v českém i anglickém jazyce v bakalářských a magisterských studijních programech
  • Postgraduální vzdělávání lékařů ve specializačních přípravách
  • Doktorské studijní programy v oborech epidemiologie a lékařská mikrobiologie v českém i anglickém jazyce
  • Podíl na výuce na ostatních spolupracujících vysokých školách v regionu
  • Poradenství, konzultace a školení
  • Výzkumné projekty
  • Organizování odborných konferencí s mezinárodní účastí „Hradecké vakcinologické dny“ a „Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů“