Historie fakulty

Vojenská lékařská fakulta (dříve Fakulta vojenského zdravotnictví) Univerzity obrany v Hradci Králové je tradičním vzdělávacím a vědeckým centrem naší vojenské zdravotnické služby. Má stabilní místo a úlohu v armádní struktuře. Speciální odborná příprava a výchova vojenských zdravotnických odborníků jako nezastupitelné součásti moderních armád však má u nás mnohem delší tradici, srovnatelnou s předními evropskými státy. Svými počátky sahá do 18. století. Vrcholnou instituci v této oblasti představovala Vojenská lékařská akademie – Josefinum ve Vídni. Lékařský personál habsburské armády připravovala v letech 1785–1874. Později byla vystřídána jiným modelem přípravy, který uplatňovala Vojenskolékařská aplikační škola. V samostatném Československu převzala roli školicího centra vojenských zdravotnických profesionálů Vojenská lékařská škola. Ve specializovaných kurzech pak připravovala vyšší důstojníky zdravotnické služby, velitele léčebných zařízení a odborníky zdravotnické služby pro vyšší stupně velení. Činnost Vojenské lékařské školy byla obnovena v roce 1945 po šestileté odmlce způsobené druhou světovou válkou. 

Po epizodním trvání Vojenské lékařské akademie (VLéA) v Brně v letech 1949–1951 začala nová etapa ve vývoji čs. vojenského zdravotnického školství. Její existence je nepřetržitě spjata s městem Hradec Králové. Škola byla zřízena na základě rozkazu prezidenta republiky z 15. srpna 1951, o organizaci vojenských škol. Oficiálně zahájila činnost 26. října téhož roku. Dostala název Vojenská lékařská akademie (VLA), byla začleněna do soustavy československých vysokých škol a postavena jim na roveň. V roce 1955 jí pak byl přiznán čestný přídomek – Jana Evangelisty Purkyně (VLA-JEvP). Rychlý vznik VLA bylo možný jen proto, že vznikla na bázi Lékařské fakulty – pobočky Univerzity Karlovy vytvořené v roce 1945, její teoretické a klinické části. Profesionalita a pevné odborné zaměření byly orientací, která do značné míry překlenula snahy o zideologizování a zpolitizování medicíny a jejího školství – jevy tolik příznačné pro tehdejší čs. společnost.

Hlásíme se k odkazu medicínské a vědecké pokrokovosti VLA a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Nelze na tomto místě nejmenovat alespoň takové osobnosti, jakými byli prof. J. Bedrna, genmjr. prof. J. Hybášek, J. Liškutín, J. Lichtenberg, profesoři A. Fingerland, J. Baštecký, J. Hromada, J. Vanýsek, V. Santholzer, J. Vavrda, V. Vrtiš, P. Lukl, V. Dvořák, J. Řehoř, B. Janoušek, J. Blecha, S. Krákora, M. Šercl, později J. Procházka, R. Petr, L. Steinhart, P. Sazama, B. Ticháček, H. Stefan… Úplný výčet by byl dlouhý, zahrnoval by jejich pokračovatele a žáky.

Organizační podoba školy se nevyhnula dramatickým proměnám. V tomto smyslu se přelomovým stal rok 1958. Rozkazem prezidenta republiky číslo 06 z 30. června, o reorganizaci vojenských akademií a škol, byla VLA-JEvP zrušena a nástupním útvarem se stal Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně – VLVDÚ JEP. Současně byla obnovena i činnost Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. VLVDÚ JEP se stal pokračovatelem bývalé akademie, převzal její funkce, avšak se změněnou hierarchizací. Pregraduální příprava budoucích vojenských lékařů byla na základě uzavřených smluv v rozhodující míře svěřena obnovené Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vzájemná spolupráce našich dvou partnerských škol, k níž v roce 1976 přistoupila i Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové jako zásadní odborný garant přípravy budoucích vojenských farmaceutů, se přiřadila k příznačným vývojovým rysům našeho vojenského medicínského školství.

Jubileum třicetiletí VLVDÚ JEP bylo spojeno s návratem k názvu Vojenská lékařská akademie JEP. Změna názvu nastala k 1. září 1988, na základě rozkazu prezidenta republiky číslo 15 z 15. srpna téhož roku.

Do kvalitativně nové etapy vývoje škola vstoupila listopadem 1989. Prošla transformací, která zásadním způsobem změnila vojensko-odborné výukové programy pregraduálního, popromočního specializačního a postgraduálního studia, organizační strukturu školy, personální zabezpečení, skladbu pedagogického sboru, vědeckých a výzkumných pracovníků, poměr počtu vojáků z povolání k počtu občanských zaměstnanců. Vojenská lékařská akademie se začlenila do nové vysokoškolské soustavy a zásadně ji přitom ovlivnily změny v postavení a úloze armády v obnovené demokratické společnosti. S tím souvisí i výrazný vzestup a mnohotvárnost mezinárodních profesionálních kontaktů.

Od roku 1993 (vznik České republiky) představuje škola centrum přípravy vojenských zdravotnických profesionálů Armády České republiky srovnatelné s obdobnou praxí v armádách států NATO. Od roku 1994 je zavedeno bakalářské studium vojenského zdravotnického managementu. Do současné doby škola připravila jen formou pregraduálního studia bezmála 2600 vojenských lékařů, stomatologů a farmaceutů.

V návaznosti na zásadní změny v charakteru, struktuře a počtech AČR byla řešena problematika přípravy jejího personálu. Proces profesionalizace armády dále podnítil reorganizaci vysokého vojenského školství. V jejím rámci ukončila Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové ke dni 1. září 2004 činnost. Ke stejnému datu byl na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany, ustaven nový vysokoškolský subjekt – Univerzita obrany se sídlem v Brně. Její součástí je i nástupnická podoba VLA JEP – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v Hradci Králové. Začíná nová, současná etapa vývoje královéhradeckého vojenského zdravotnického školství. Cílem školy je i nadále být moderní vysokoškolskou institucí plně profesionálně srovnatelnou s ostatními vysokými školami, s výrazným zaměřením na rozvoj vojenskomedicínských odborností.

(zpracoval doc. PhDr. František Dohnal, CSc.)