Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu

O katedře

Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu je hlavní katedrou zabezpečující vojenskou a vojensko odbornou přípravu studentů magisterských studijních programů vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství a vojenská farmacie, bakalářských studijních programů vojenský zdravotnický management a specializace ve zdravotnictví v oboru zdravotnický záchranář a dále vojensko odbornou přípravu nelékařských zdravotnických pracovníků v rozsahu nutném pro výkon zdravotnických funkcí v operacích. Provádí další vzdělávání vojenských lékařů, farmaceutů a důstojníků vojenského zdravotnictví ve zdokonalovacích kurzech a školeních, podílí se na přípravě nezdravotnických odborností zařazených na funkce ve velitelství a štábech vojenských zdravotnických útvarů a zařízení.

Výše uvedeným kategoriím předává poznatky, které patří ke všeobecnému vojenskému vzdělání a jsou podmínkou k zvládnutí vojensko odborné zdravotnické problematiky. Je vedoucí katedrou v dalším vzdělávání a doškolování vojenského zdravotnického personálu AČR v oblasti organizace a řízení vojenského zdravotnictví a garantem kariérových kurzů pro příslušníky vojenského zdravotnictví.