Katedra vojenské chirurgie

O katedře

Katedra  vojenské chirurgie je v současnosti rozdělena do dvou skupin:

  1. Skupina všeobecné chirurgie. 
  2. Skupina traumatologie a léčby popálenin.

 

Hlavní úkoly:

  • Výuka studentů medicíny magisterského studijního programu
  • Postgraduální doškolování vojenských specialistů, zejména chirurgů
  • Expertizní a posudková činnost pro potřeby Armády České republiky
  • Výzkum
  • Zabezpečení zahraničních misí AČR  

Katedra zabezpečuje a provádí výuku předmětu válečné chirurgie magisterského studijního programu studentů FVZ, v doškolovacích kurzech, při výcviku záloh v kurzech lékařů a farmaceutů připravovaných pro vojenské mise. V rozsahu dohodnutém s vedením Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a velením FVZ zabezpečuje teoretickou i praktickou výuku studentů LF UK v Hradci Králové.

Je vedoucím pracovištěm v AČR ve specializační průpravě v oboru chirurgie. Při realizaci specializační průpravy spolupracuje s IPVZ v Praze, Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi. Podílí se na výuce svého předmětu i v IPVZ v Praze.

Plní léčebně-preventivní povinnosti v rámci Chirurgické kliniky FN v Hradci Králové.

Zabezpečuje výuku na LF UK a FaF UK v Hradci Králové v určených studijních předmětech, v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi UK Praha a FVZ.

Podstatnou část práce tvoří i vědecká a publikační činnost, dokladem čehož jsou četné odborné publikace v časopisech s impakt faktorem (IF), několik monografií a zapojení členů katedry do řešení grantů a projektů obranného výzkumu (POV).

V posledních letech zaujímá katedra také významné místo v přípravě personálu polních nemocnic působících v zahraničních misích (např. země bývalé Jugoslávie, Albánie, Irák, Afghánistán), jichž se příslušníci katedry sami účastní.