Úřední deska

Termíny zápisů do studia pro akademický rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení FVZ 2023

Zpráva o výsledcích voleb do AS VLF UO

Plán kurzů a odborných stáží v roce 2024

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní údaje

Důvod a způsob založení, podmínky za kterých provozuje VLF svoji činnost

Vedení VLF

Struktura VLF

Vnitřní předpisy a další významné dokumenty

Adresa pro elektronickou komunikaci – podatelna:vlf@unob.cz

Podatelna pro veřejnost: Po–pá: 10–11:30  12–15h

ID datové schránky: h k r a i f e (Orgán veřejné moci)

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, a kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Podávání informací

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., se fakultě podává:

  • v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu: Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta,  Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
  • prostřednictvím datové schránky s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Vojenské lékařské fakulty
  • prostřednictvím e-mailu, a to výhradně na adresu: vlf@unob.cz

Vojenská lékařská fakulta
Děkanát
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Ve věcech zákona č. 106/1999 Sb. za VLF jedná Tiskový mluvčí Univerzity obrany

RSDr. Vladimír ŠIDLA, CSc.
tel.: 973 442 554
E-mail: vladimir.sidla@unob.cz
 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí děkana fakulty, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Emailová adresa:vlf@unob.cz

IDS: hkraife

Doručovací adresa: Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Podatelna pro veřejnost: Po–pá: 10–11:30  12–15h

Odvolání (opravný prostředek) lze podat:

  • Děkanovi Vojenské lékařské fakulty (ve věcech správního řízení)
  • Vojenské lékařské fakultě

Postup a lhůty upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i  jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

Postup stanovují tyto právní předpisy:

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přehled nejdůležitějších zákonů a vnitřních předpisů, podle nichž VLF zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Univerzitě obrany v Brně a zejména Vojenské lékařské fakultě, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené zákony jsou dostupné na adrese: http://www.portal.gov.cz

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Vojenská lékařská fakulta UO oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže (pod číslem účastníka řízení) si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout na Studijním oddělení VLF, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové. Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení se písemnost považuje za doručenou.

​Číslo účastníka řízení (UČO, RČP)​Vyvěšeno