Zaměření fakulty

Vojenská lékařská fakulta (dříve Fakulta vojenského zdravotnictví) Univerzity obrany (VLF UO), jejímž sídlem je město Hradec Králové, se stala na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany, dne 1. září 2004 jednou ze tří fakult Univerzity obrany. Univerzita obrany je v rámci České republiky jedinou veřejnou vojenskou vysokou školou, která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů a civilních odborníků pro potřeby Armády České republiky (AČR) v souladu se standardy platnými v rámci NATO.
 
Fakulta je centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů AČR. Svou pedagogickou, vědecko-výzkumnou, vývojovou a expertizní činností plně pokrývá potřeby AČR v oblasti přípravy zdravotnických profesionálů všech odborností, včetně zdravotnické informatiky, vědy a výzkumu. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se FVZ UO zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a spolupracuje s předními zahraničními vědeckými institucemi. V oblasti své pedagogické činnosti fakulta úzce spolupracuje s vojenskými i civilními vzdělávacími institucemi a zajišťuje tak optimální model přípravy zdravotnických odborníků i v málo početných odbornostech. Profesně se fakulta profiluje zejména v oblasti vojensko-odborné výuky urgentní medicíny, medicíny katastrof a ochrany proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám.
 
Prezenční vojenskou výuku v akreditovaných magisterských studijních programech – šestiletý studijní obor Vojenské všeobecné lékařství a pětileté studijní obory Vojenské zubní lékařství Vojenská farmacie – zabezpečuje VLF UO  v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a dalšími vojenskými i civilními vzdělávacími institucemi v ČR. Akreditované prezenční vzdělávání vojenských profesionálů v tříletém bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Zdravotnický záchranář, zabezpečuje VLF UO ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Vzdělávání a vědecko-výzkumnou přípravu studentů v českém a anglickém jazyce zajišťuje VLF UO v akreditovaných doktorských studijních programech Epidemiologie, Infekční biologie, Lékařská mikrobiologie, Toxikologie, Vojenská hygiena, Vojenská chirurgie, Vojenská radiobiologie a Vojenské vnitřní lékařství. V těchto lékařských oborech připravuje vysoce vzdělané odborníky v prezenční a kombinované formě studia.
 

Podle požadavků resortu Ministerstva obrany organizuje a zabezpečuje FVZ UO odborné doškolování a specializační celoživotní vzdělávání vojenských lékařů, farmaceutů a dalších aktivovaných zdravotnických pracovníků. Dále fakulta participuje na periodické přípravě lékařů a zdravotníků vysílaných do zahraničních misí, pro příslušníky zdravotnické služby i pro profesionály-nezdravotníky zabezpečuje kurzy rozšířené první pomoci v poli. Zlatým standardem rozšiřujícím zdravotnickou přípravu o problematiku ochrany NBC se staly kurzy URGENTNÍ PÉČE V POLI, které jsou určeny pro lékaře a zdravotní sestry či zdravotníky. FVZ UO realizuje každoročně rovněž asi 100 vzdělávacích a výcvikových akcí stanovených „Plánem kurzů a odborných stáží zdravotnické služby AČR„. 

Cílem Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany v Hradci Králové je být i v budoucnosti moderně se rozvíjející vysokoškolskou institucí, která se bude podílet na osobnostním rozvoji svých studentů z hlediska jejich odborného vzdělání, orientace v profesním prostředí a stabilizace životních hodnot. Mezinárodní spolupráce fakulty s obdobnými vojenskými i civilními vysokoškolskými pracovišti na poli vědy a vzdělávání je nezbytným předpokladem k zajištění konkurenceschopnosti instituce v tuzemském i mezinárodním prostředí.