Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství

O katedře

Katedra je hlavním výukovým pracovištěm zabezpečujícím akreditovanou vojensko-odbornou přípravu studentů magisterského studijního programu oborů vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství, vojenská farmacie a v bakalářském studijním programu zdravotnický záchranář. Výukové aktivity jsou zaměřeny především na problematiku urgentní péče v polních podmínkách, přednemocniční péče, medicíny katastrof a vojenského všeobecného lékařství. Katedra provádí a zabezpečuje celoživotní vzdělávání vojenských lékařů, farmaceutů a ostatních příslušníků zdravotnického personálu AČR ve zdokonalovacích kurzech, odborných školeních a seminářích, např. První pomoc v poli, Urgentní péče v poli aj. Pro nezdravotnický personál AČR organizuje a provádí jako zastřešující centrum kurzy CLS (Combat Life Saver). Dále je pracovištěm výuky první pomoci pro vybrané složky resortu MO i mimo něj. Příslušníci katedry jsou hlavní vzdělávací a metodickou složkou při organizování specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, zabezpečují výuku předmětu Organizace vojenského zdravotnictví v míru a podílejí se na výukových aktivitách v rámci vojensko-odborné výuky v jednotlivých ročnících magisterského a bakalářského studijního programu. Katedra dále vykonává expertizní činnost a rozpracovává podklady a návrhy z těchto oblastí pro koncepční orgány Vojenské zdravotnické služby AČR. Zpracovává poznatky z předpisů a směrnic NATO a doporučuje jejich využívání v praxi a při zavádění do výuky. Spolupracuje s civilními orgány, zejména s orgány Ministerstva zdravotnictví ČR v otázkách součinnosti civilního a vojenského zdravotnictví za mimořádných situací.